Psycho Consulting Brabant | Werkwijze
BEL 013-528 74 20

Werkwijze

Aanmeldprocedure geschiedt telefonisch.

Wij trachten u zo veel mogelijk direct te woord te staan. Mocht het niet lukken direct telefonisch contact te hebben, dan kunt u een voice-mailbericht inspreken. Wanneer u uw naam en telefoonnummer laat weten, dan kunnen wij u terugbellen indien u hiertoe verzoekt. Eventueel noemt u de naam van de hulpverlener voor wie uw bericht bestemd is.

Aanmelding kan alleen telefonisch. Wanneer u zich wilt aanmelden, zullen we onder meer vragen naar een korte beschrijving van de reden(en) tot het zoeken van hulp. Dit om een eerste inschatting te kunnen maken of wij iets voor u kunnen betekenen. Verder worden minimaal een aantal specifieke gegevens opgenomen. Dit zijn onder meer persoons- en administratieve gegevens.
Al uw vragen over werkwijze, kosten, behandeling etc. kunt u met ons bespreken. Er is immers een verscheidenheid aan problematieken, vergoedingen, situaties en behoeften. Ook kunt u een eventuele voorkeur voor een hulpverlener aangeven.
Indien voor u als cliënt alles duidelijk en akkoord is en we overgaan tot het inplannen van een eerste face tot face gesprek, zullen we proberen een zo goed mogelijk verder beeld te verkrijgen. Wij gaan ervan uit dat een goede beeldvorming en zorgvuldig bekijken wat speelt en nodig is, tot een betere advisering en behandeling leiden. Wij zullen u vragen wat uw hulpvraag is, zodat we weten wat u graag zou willen of veranderd zou willen zien.

Ten behoeve van het bepalen van een beeld, wordt in de eerste fase informatie verzameld. Informatie kan worden verkregen uit onder meer gesprek, observaties, vragenlijsten en aanvullend onderzoek.
Per situatie wordt bekeken of eventueel ook andere aanvullende informatie nodig is om een goed beeld te kunnen krijgen.
Afname van vragenlijsten geeft voordelen: gegevens worden met u besproken en voor u inzichtelijk gemaakt. Later kunnen deze gegevens ook vergeleken worden met een eventuele tweede afname. Ander voordeel is dat sommigen zich via vragenlijsten ook makkelijker uitdrukken dan rechtstreeks in gesprek of in woorden.
Met het bijvoorbeeld herhaald afnemen van een vragenlijst, zogenaamd ‘ROMmen’, kan ook bekeken worden hoe iemand zich in de loop van het proces ontwikkelt. Zo krijgt u als cliënt een verdere mogelijkheid om mee te beslissen over beleid en vervolg.
Voornaamste gegevens en conclusies worden besproken.
We vinden het belangrijk om de verschillende stappen in een traject samen met u als cliënt en met instemming van u te doorlopen. 

Bij continuering van hulp wordt een behandelvoorstel gedaan. Indien u zich daarin kunt vinden, wordt met u overeengekomen behandelplan uitgangspunt voor behandeling.

Bij behandeling of begeleiding wordt voortdurend geëvalueerd over de voortgang van hulp. De hulpverlener zal elke bijeenkomst met u bekijken hoe het gaat. Eventueel kan een behandelplan worden bijgesteld.

Duur van de therapie is afhankelijk van verschillende factoren. Soms is er een indicatie om naar een andere vorm van hulpverlening te gaan. Dan kan het bijvoorbeeld nodig zijn om binnen de GGZ over te stappen van de generalistische naar de specialistische hulp.

In een dossier worden gegevens verzameld. Er is een algemene wettelijke bewaartermijn. Vanaf na deze bewaartermijn worden dossiers vernietigd. Vanaf 1 januari 2020 is de eerdere bewaartermijn van 15 jaar verlengd naar 20 jaar.

Een enkele keer geven verkregen gegevens en beeld, aanleiding tot nader overleg met een derde. Dit kan bijvoorbeeld uw huisarts zijn. Het kan kan dan bijvoorbeeld gaan om afstemming van hulp.

Soms komt het voor dat er ingeschat wordt u te adviseren een andere deskundige (bijvoorbeeld een psychiater) te raadplegen.

Mochten er gedurende een proces vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u deze altijd bespreken. We trachten u zo goed mogelijk te woord te staan en te helpen.

We hopen op een prettige samenwerking.