Psycho Consulting Brabant | Werkwijze
BEL 013-528 74 20

Werkwijze

Aanmeldprocedure gebeurt telefonisch.

Geprobeerd wordt u zo veel mogelijk direct te woord te staan. Mocht het niet lukken direct telefonisch contact te hebben, dan kunt u een voice-mailbericht inspreken. Wanneer u uw naam en telefoonnummer laat weten, dan kunt u  teruggebeld worden indien u hiertoe verzoekt.

Aanmelding kan alleen telefonisch. Wanneer u zich wilt aanmelden, zal onder meer gevraagd worden naar een korte beschrijving van de reden(en) tot het zoeken van hulp. Dit om een eerste inschatting te kunnen maken eventueel iets voor u te kunnen betekenen. Verder worden minimaal een aantal specifieke gegevens opgenomen. Dit zijn onder meer persoons- en administratieve gegevens.
Stelt u gerust al uw vragen over werkwijze, kosten, behandeling etc.. Er is immers een verscheidenheid aan problematieken, vergoedingen, situaties en behoeften.
Indien voor u als cliënt alles duidelijk en akkoord is en overgegaan wordt tot het inplannen van een eerste face tot face gesprek, wordt geprobeerd een zo goed mogelijk verder beeld te verkrijgen. Er wordt vanuit gegaan dat een goede beeldvorming en zorgvuldig bekijken wat speelt en nodig is, tot een betere advisering en behandeling leiden. Gevraagd zal worden wat uw hulpvraag is, zodat dan bekend is wat u graag zou willen of veranderd zou willen zien.

Ten behoeve van het bepalen van een beeld, wordt in de eerste fase informatie verzameld. Informatie kan worden verkregen uit onder meer gesprek, observaties, vragenlijsten en aanvullend onderzoek.
Per situatie wordt bekeken of eventueel ook andere aanvullende informatie nodig is om een goed beeld te kunnen krijgen.
Afname van vragenlijsten geeft voordelen: gegevens worden met u besproken en voor u inzichtelijk gemaakt. Later kunnen deze gegevens ook vergeleken worden met een eventuele tweede afname. Ander voordeel is dat sommigen zich via vragenlijsten ook makkelijker uitdrukken dan rechtstreeks in gesprek of in woorden.
Met het bijvoorbeeld herhaald afnemen van een vragenlijst, zogenaamd ‘ROMmen’, kan ook bekeken worden hoe iemand zich in de loop van het proces ontwikkelt. Zo krijgt u als cliënt een verdere mogelijkheid om mee te beslissen over beleid en vervolg.
Voornaamste gegevens en conclusies worden besproken.
Belangrijk wordt gevonden de verschillende stappen in een traject samen met u als cliënt en met instemming van u als cliënt te doorlopen. 

Bij continuering van hulp wordt een behandelvoorstel gedaan. Indien u zich daarin kunt vinden, wordt met u overeengekomen behandelplan uitgangspunt voor behandeling.

Bij behandeling wordt voortdurend geëvalueerd over de voortgang van hulp. De hulpverlener zal elke bijeenkomst met u bekijken hoe het gaat. Eventueel kan een behandelplan worden bijgesteld.

Duur van de therapie is afhankelijk van verschillende factoren. Soms is er een indicatie om naar een andere vorm van hulpverlening te gaan. Dan kan het bijvoorbeeld nodig zijn om binnen de GGZ over te stappen van de generalistische naar de specialistische hulp.

In een dossier worden gegevens verzameld. Er is een algemene wettelijke bewaartermijn. Vanaf na deze bewaartermijn worden dossiers vernietigd. Vanaf 1 januari 2020 is de eerdere bewaartermijn van 15 jaar verlengd naar 20 jaar.

Een enkele keer geven verkregen gegevens en beeld, aanleiding tot nader overleg met een derde. Dit kan bijvoorbeeld uw huisarts zijn. Het kan kan dan bijvoorbeeld gaan om afstemming van hulp.

Soms komt het voor dat er ingeschat wordt u te adviseren een andere deskundige (bijvoorbeeld een psychiater) te raadplegen.

Mochten er gedurende een proces vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u deze altijd bespreken. Geprobeerd wordt u zo goed mogelijk te woord te staan en te helpen.