Psycho Consulting Brabant | Kosten en zorgstelsel geestelijke gezondheidszorg 2024
BEL 013-528 74 20

Kosten en zorgstelsel geestelijke gezondheidszorg 2024

Het is begrijpelijk dat wanneer u overweegt hulp te zoeken of hier al mee bent gestart, u niet ook nog eens geconfronteerd wilt worden met allerlei wet- en regelgevingen. Toch is juist vanuit laatste bepaald dat cliënten goed geïnformeerd dienen te worden.
Voor u is onderstaande informatie verzameld om u goed te informeren.

Per 1 januari 2022 geldt het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dat is vanuit overheidswege bepaald. 

Bij vragen en informatie over het Zorgprestatiemodel zelf kunt u terecht op de website https://www.zorgprestatiemodel.nl. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Om kosten voor cliënten zo laag mogelijk te houden, zijn met zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierbij geldt dat dan wel voldaan moet worden aan door de zorgverzekeraars en overheid opgestelde en geldende regels. 

Een aantal zorgverzekeraars hanteert een omzetplafond. Dat betekent dat er per zorgverlener een maximaal te vergoeden bedrag per kalenderjaar is bepaald.      

Vanuit de expertise gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog en psychotherapeut wordt zowel generalistische als specialistische geestelijke gezondheidszorg geboden. Zorgvragen kunnen gaan van enkelvoudige psychische problematiek tot meer complexe problematiek.  

U wordt graag te woord gestaan voor nadere informatie en/of toelichting. Daarvoor kunt u ook het algemene telefoonnummer bellen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Zorg die vergoed wordt valt onder de basisverzekering.

Een van de voorwaarden voor vergoeding van de behandelkosten door uw verzekeraar, is dat u een geldige verwijsbrief heeft. Uw huisarts kan deze verzorgen. Het is van belang dat uw huisarts aan de landelijk gestelde voorwaarden voor een verwijzing en verwijsbrief voldoet.

Het Zorgprestatiemodel is een model voor zgn. ‘prestatiebekostiging’. ‘Prestaties’ zijn bijvoorbeeld een consult of intercollegiaal overleg. Elke ‘prestatie’ is gekoppeld aan een vergoeding. Verwezen wordt naar de website van de NZa: https://www.nza.nl.
In de vergoeding zijn directe en indirecte tijd opgenomen. Directe tijd betreft direct contact met uw zorgaanbieder. Denk bij indirecte tijd aan bijvoorbeeld administratie, verslaglegging en correspondentie. 
Registratie geschiedt op basis van werkelijk gerealiseerde tijd. 

Door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn maximale vergoedingen vastgesteld. Dit betekent niet dat de zorgaanbieder deze maximale vergoeding ook krijgt. Indien een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar, is contractueel vastgelegd hoe hoog het percentage is dat de zorgaanbieder van de zorgverzekeraar ontvangt.

Enkele indicaties en behandelingen worden niet vergoed in de basisverzekering.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden soms toch meer. 
Verwezen wordt naar uw eigen specifieke verzekeringspolis voor de precieze bepalingen omtrent vergoedingen. Geadviseerd wordt deze na te gaan. Zo bent u op de hoogte over wat in uw eigen situatie geldend is.

Aangeraden wordt altijd uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2024 een eigen risico van € 385 euro. Dat houdt in dat u de eerste € 385,- die u in 2024 aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Indien u een hoger eigen risico dan € 385,- met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen, geldt het voor u dan geldende risico.

Niet nagekomen afspraak

Het zo veel mogelijk nakomen van afspraken bevordert uw behandeling. Natuurlijk kan het zijn dat u om welke reden dan ook, verhinderd bent. Verzocht wordt dat u dit dan zo snel als mogelijk laat weten. Dan kan met u een andere afspraak gemaakt worden. 
Alle dagen voor de afspraakdatum kunt u een gereserveerd consult kosteloos afzeggen of wijzigen. Bij annulering of niet komen op de afspraakdatum wordt € 72,- in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u om welke reden dan ook, op een gegeven moment niet in staat zijn, uw nota tijdig te kunnen betalen, laat het dan weten. Graag wordt met u meegedacht om met u tot een mogelijke andere oplossing te komen.