Psycho Consulting Brabant | Kosten en zorgstelsel geestelijke gezondheidszorg 2021
BEL 013-528 74 20

Kosten en zorgstelsel geestelijke gezondheidszorg 2021

Door de overheid zijn veranderingen doorgevoerd binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit betreft onder meer de kosten en vergoedingen door zorgverzekeraars en gemeenten. Zorg voor kinderen en jongeren is veelal ondergebracht bij de gemeenten.

We begrijpen dat wanneer u overweegt hulp te zoeken of hier al mee bent gestart, u niet ook nog eens geconfronteerd wilt worden met allerlei wet- en regelgevingen. Toch is juist vanuit laatste bepaald dat cliënten goed geïnformeerd dienen te worden.
Omdat we transparant en professioneel werken erg belangrijk vinden, hebben we voor u onderstaande informatie verzameld om u goed te informeren.
Uiteraard kunt u bij vragen, altijd contact met ons opnemen. Wij staan u dan graag te woord.

Wanneer geestelijke gezondheidszorg niet onder huisartsenzorg en praktijkondersteuning valt, spreken we over Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ).

Om kosten voor cliënten zo laag mogelijk te houden, hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierbij geldt dat dan wel voldaan moet worden aan door de zorgverzekeraars en overheid opgestelde en geldende regels. Voor wat betreft specifiek jeugdzorg kunt u verdere informatie onder dit hoofdstuk meer lezen onder ‘Kind- en Jeugdzorg’.

Wat is Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Wanneer sprake is van niet-complexe (enkelvoudige) psychische aandoeningen/stoornissen en sprake van een laag tot matig risico, valt dit onder de generalistische basis GGZ. Gaat het om ingewikkelde, meer risicovolle psychische aandoeningen / stoornissen, dan valt dit onder de Gespecialiseerde GGZ.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis GGZ

Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt gesproken over zogenaamde zorgproducten of prestaties. Deze worden door een aantal objectieve elementen bepaald, welke nader zijn omschreven. Specifiek te noemen: mate van ernst van de problematiek, risico, mate van complexiteit en duur van de klachten.
De zorgproducten kunnen bestaan uit de intake, (aanvullende) diagnostiek, ROM, consulten / behandelgesprekken, e-health en eventuele consultatie van andere specialisten. Ook tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen de producten.

Betreffende de vier zorgproducten Kort, Middel, Intensief en Chronisch is onderstaande van toepassing:

  • GBGGZ Kort: o.a. lichte ernst van problematiek, enkelvoudige problematiek
  • GBGGZ Middel: o.a. matige problematiek, enkelvoudig of laag complex beeld
  • GBGGZ Intensief: o.a ernstige problematiek, enkelvoudig of laag complex beeld
  • GBGGZ Chronisch: o.a. (in)stabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie

Gespecialiseerde GGZ

Voor de behandeling van meer complexe problematiek, die niet onder de korter durende Generalistische Basis GGZ gegeven kan worden, wordt gesproken over Gespecialiseerde GGZ.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ vallen onder de basisverzekering.

Een van de voorwaarden voor vergoeding van de behandelkosten door uw verzekeraar, is dat u een verwijsbrief van een huisarts heeft. Dit kan bij voorkeur mede ondersteund worden door een Praktijk Ondersteuner GGZ (POH-GGZ), arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, medisch specialist, bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg als bedoeld in de Wet op de Jeugdzorg. Voor Jeugdzorg geldt een andere regeling (zie verder).

Het hangt van de verwijzing van uw huisarts af of gestart wordt met behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts dient vooraf een screening te hebben gedaan en bepaalt of u verwezen wordt naar de GBGGZ of de GGGZ.
Het is van belang dat uw huisarts aan de landelijk gestelde voorwaarden voor een verwijzing en verwijsbrief voldoet.

Zorgverzekeraars gebruiken de zorgproducten bij het declareren.

Door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zijn maximale vergoedingen vastgesteld. Binnen dit maximumtarief spreken verzekeraars en hulpverleners voor elk product een prijs af. Indien een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar, kunnen andere prijzen gelden.

Binnen de Generalistische Basis GGZ geldt tevens een zogenaamde prestatie Onvolledig behandeltraject. Dit is bedoeld indien een onjuiste verwijzing is gedaan, d.w.z. indien de behandelaar geen DSM-stoornis vast stelt. Dit geldt ook in geval vroegtijdig geconcludeerd wordt dat een cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ of indien de behandeling voortijdig wordt afgebroken. In beide laatste situaties is de behandelinzet maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd.

Bij de Gespecialiseerde GGZ wordt een DBC geopend. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC omvat alle activiteiten en tijd die besteed is, voortvloeiend uit zorg voor een cliënt. Bij afsluiting van een behandeling of beëindiging anderszins, wordt de DBC gesloten.
Ook voor de Gespecialiseerde GGZ zijn tussen verzekeraar en hulpverleners tarieven afgesproken en welke bepaald vanuit standaard tarieven DBC’s Nederlandse Zorgautoriteit.

Bij zowel de GBGGZ als bij de GGGZ wordt aan het einde van het product / prestatie / behandeling gefactureerd. Daarvoor zijn richtlijnen.

De zorg die niet tot het basispakket onder de Zorgverzekeringswet behoort, kan worden gedeclareerd als OVP niet-basispakketzorg. U betaalt dan het tarief van € 114,41 per consult. Enkele indicaties en behandelingen worden niet vergoed in de basiszorg. Onder bepaalde voorwaarden kan men soms toch nog voor vergoeding in aanmerking komen.

Kind- en Jeugdzorg

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan: de gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulptaken. Daaronder vallen onder meer hulp en ondersteuning bij lichte en complexe opgroei- en opvoed-, of ontwikkelings- en gedragsproblemen en geestelijke gezondheidszorg.

Wij hebben er vooralsnog voor gekozen om geen contracten met gemeenten af te sluiten.

Voor vergoeding geldt het tarief van € 114,41 per consult.

Overige informatie

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden soms toch meer. Hierbij kunt u denken aan partner-relatietherapie en mindfulness bij burn-out klachten.
We verwijzen naar uw eigen specifieke verzekeringspolis voor de precieze bepalingen omtrent vergoedingen en adviseren u deze na te gaan. Zo bent u op de hoogte over wat in uw eigen situatie geldend is.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2021 een eigen risico van € 385 euro. Dat houdt in dat u de eerste € 385,- die u in 2021 aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Indien u een hoger eigen risico dan € 385,- met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen, geldt het voor u dan geldende risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.
U kunt zich ook zonder verwijsbrief bij ons aanmelden. In geval u particulier betaalt, ontvangt u van ons de nota.

Het zo veel mogelijk nakomen van afspraken bevordert uw behandeling. Natuurlijk kan het zijn dat u om welke reden dan ook, verhinderd bent. Wij verzoeken u dan zo snel als mogelijk, ons dit te laten weten. We kunnen dan met u een andere afspraak maken.
Alle dagen voor de afspraakdatum kunt u een gereserveerd consult kosteloos afzeggen of wijzigen. Bij annulering of niet komen op de afspraakdatum wordt € 72,- in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

Cliënten die via de Gemeente Oisterwijk verzekerd zijn, kunnen de Gemeente verzoeken nota’s rechtstreeks aan ons te voldoen. Sommige werkgevers kennen een sociaal fonds of dragen anderszins bij in kosten.

Mocht u om welke reden dan ook, op een gegeven moment niet in staat zijn, uw nota tijdig te kunnen betalen, laat het ons dan weten. Wij willen met u meedenken om met u tot een mogelijk andere oplossing te komen.

Voor nadere informatie en/of toelichting, staan we u graag te woord. U kunt daarvoor het algemene telefoonnummer 013-5287420 bellen.