Psycho Consulting Brabant | Enkele definities en informatie
BEL 013-528 74 20

Enkele definities en informatie

Aanmeldwachttijd: het aantal weken tussen het moment dat een cliënt of verwijzer een eerste afspraak maakt voor een intakegesprek, tot het moment dat de cliënt hiervoor terecht kan. De aanmeldwachttijd wordt retrospectief berekend.

Behandelwachttijd: het aantal weken tussen de eerste intake en de start van de behandeling. De aanmeldingswachttijd wordt retrospectief berekend.

Cognitieve gedragstherapie: dit begrip is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die iemand hanteert. Binnen de cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk soms meer op iemands manier van denken en interpreteren, soms meer op diens manier van doen en laten. Terugkerende elementen zijn denken, voelen en gedrag. De therapeut werkt veel met oefeningen en ‘huiswerk’. De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk onderzocht en bewezen.

DBC: afkorting voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC omvat alle activiteiten en tijd die besteed is, voortvloeiend uit zorg voor een cliënt. Bij afsluiting van een behandeling of beëindiging anderszins, wordt de DBC gesloten.

DIS: er geldt thans een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). De DIS is daarmee een officiële plaats waar informatie over de geleverde zorg landelijk wordt verzameld. Doel is om inzicht in de verleende zorg te geven en de bekostiging daarvan transparanter te maken. Vanuit de NZA wordt aangegeven hoe privacy wordt bewaakt.

DSM stoornis: DSM is een afkorting van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In de loop van de jaren hebben hierin verschillende edities elkaar opgevolgd. Per januari 2017 wordt de DSM-5 gebruikt. Dit is de opvolger van de DSM-IV(-TR). In de DSM-5 zijn (nieuwe) wetenschappelijke inzichten gebruikt van dat moment. De DSM-5 is een classificatiesysteem waarin op grond van internationale afspraken, onder meer uitingen van stoornissen op een continuüm vanaf de kindertijd worden beschreven. Zo kunnen uitingen van problemen in de volwassenheid, begonnen zijn in de kindertijd.

E-health: hieronder wordt verstaan alle ict en internettechnologie voor behandeling of begeleiding van mensen met een psychische aandoening, zoals online behandelprogramma’s. Wij bieden dit in combinatie aan met face-to-face gesprekken (zogenaamd blended care).

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog): dit is een universitair afgestudeerde psycholoog of orthopedagoog die tevens heeft voldaan aan de eisen voor inschrijving in het BIG-register van de overheid (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De GZ-psycholoog is een breed opgeleide generalist, werkzaam in alle sectoren van de gezondheidszorg als zelfstandig diagnosticus en behandelaar van psychische stoornissen en van psychische aspecten bij lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de persoonlijke levenssfeer.

GGZ: een afkorting voor Geestelijke Gezondheidszorg.

GGZ Kwaliteitsstatuut: per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde Kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Onze zorgverleners beschikken over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut.

Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)/ Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist (NIP): een psycholoog die onderzoek en behandeling verricht bij psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. De kinder- en jeugdpsycholoog heeft kennis en inzicht in de normale en anders lopende ontwikkeling van kinderen en kan stimuleren naar een zo gewenst mogelijke ontwikkeling te gaan. Dit vereist zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Het NIP heeft specifieke eisen voor bijscholing en registratie. De Kinder- en Jeudpsycholoog (Specialist) NIP wordt daarmee gezien als vakbekwaam op het gebied van diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling.

Klinisch Psycholoog: een klinisch psycholoog is een gespecialiseerde Gezondheidszorgpycholoog die de postdoctorale vervolgopleiding tot klinisch psycholoog heeft afgerond. De klinisch psycholoog is een specialist. De titel ‘klinisch psycholoog BIG’ is wettelijk beschermd. Deze registratie wordt bijgehouden in het BIG-register.
De klinisch psycholoog is veelal werkzaam in instellingen als ziekenhuizen, maar kan ook een zelfstandige praktijk voeren. Het werkgebied van de klinisch psycholoog bestaat uit het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen. Problematiek beïnvloedt dan meerdere domeinen van het functioneren.
Psychotherapie is een van de belangrijkste behandelingsvormen van de klinisch psycholoog. De klinisch psycholoog heeft de kennis en vaardigheden om wetenschappelijk onderzoek te coördineren en uit te voeren. Daarnaast hebben klinisch psychologen management- en onderwijsvaardigheden.

Kwaliteitsstatuut GGZ: zie GGZ Kwaliteitsstatuut.

NZA: Nederlandse Zorg Autoriteit. www.nza.nl

Orthopedagogiek: dit is de leer van de opvoeding van het geestelijk bedreigde of in ontwikkeling vertraagde kind. Orthopedagogen zijn gericht op het verbeteren van de mogelijkheden om langs opvoedende en onderwijzende weg, ontwikkelingsbelemmeringen bij kinderen op te lossen en de levenskwaliteit van kinderen en hun opvoeders te verbeteren,

Orthopedagoog-Generalist (NVO): heeft na een studie pedagogiek of psychologie een vervolgregistratie behaald en die door de NVO beschreven wordt als een hoog opgeleide professional die advies, begeleiding en behandeling biedt aan kinderen jongeren met problemen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding. Het kan daarbij gaan om heel verschillende problemen, maar ook om hindernissen die het een kind of jeugdige lastig maken om volop mee te doen in de samenleving en zich gelukkig te voelen. Dat betekent dat de orthopedagoog-generalist, niet alleen kijkt naar het kind of jeugdige, maar ook kijkt naar hoe vanuit de omgeving (bijvoorbeeld ouders) meegeholpen en afgestemd kan worden om de situatie voor het kind of de jongere te verbeteren. Een Orthopedagoog-Generalist kan ook werken voor volwassenen met een verstandelijke beperking die zelfstandig niet goed beslissingen kunnen nemen.

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie: men richt zich vanuit een humanistische visie niet alleen op het afnemen van specifieke klachten, maar vooral op het algehele functioneren en de belevingswereld van de persoon. (Bron: Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie) (Voorheen cliëntgerichte psychotherapie.)

Psychologie: dit is de wetenschap die zich bezig houdt met de bestudering van het menselijk gedrag: het handelen, denken en voelen.

POH-GGZ: praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ.

Psychotherapie: behandeling, gericht op het opheffen, verminderen of hanteerbaar maken van stoornissen of klachten, onder meer door het creëren van omstandigheden die een proces begunstigen dat zoveel mogelijk leidt tot duurzame verandering. Binnen de psychotherapie zijn diverse methodieken en wijzen van aanpak. Psychotherapie kan ook in verschillende vormen gegeven worden waarbij te noemen individuele psychotherapie, groepspsychotherapie of bijvoorbeeld systeembehandeling (bijvoorbeeld met gezinsleden). Samen met u wordt bekeken welke vorm en methodiek voor u het meest geschikt en effectief wordt geacht. Het contact tussen u en de deskundige hulpverlener staan centraal.
De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Laatste omdat bij sommige meer ernstige psychische problematiek, het belangrijkste effect van de  behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Psychotherapie is volgens de richtlijnen onlosmakelijk verbonden aan behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek. Psychotherapie wordt ook omschreven als voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek. Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van psychotherapie laat zien dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever kan zijn dan medicatie.
Om effect van de behandeling te vergroten en om te kunnen toepassen en oefenen in de eigen situatie, kan ook gewerkt worden met ‘huiswerkopdrachten’.

Psychotherapeut: de psychotherapeut is een professional die zich richt op behandeling van complexe problematiek, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. De psychotherapeut is in de geestelijke gezondheidszorg aanvullend ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychiater. Er bestaat tevens een specialisatie ‘Psychotherapeut Kinder en Jeugd’. De Psychotherapeut BIG is een beschermde titel.

Retrospectief (in kader wachttijd): de gemiddelde gerealiseerde wachttijd van de laatste twee maanden.

ROM: is de afkorting voor Routine Outcome Measurement. ROM staat voor het ‘routinematig’ meten van het klachtenbeloop, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten. ROM wordt gebruikt als een meetmethode om te proberen de kwaliteit van geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. ROM wordt doorgaans toegepast door het gebruik van enkele vragenlijsten. Deze worden aan het begin en aan het einde van de behandeling afgenomen en kunnen ook tussentijds worden ingezet. Naast gespreksgegevens, zijn de gegevens uit het ‘ROMmen’, een onderdeel om te bekijken hoe een behandeling verloopt. In overleg met de cliënt kan dan ook bekeken worden welk vervolg zal worden ingezet. Het aanleveren van de ROM-data aan de centrale infrastructuur, is een verplicht onderdeel van het Kwaliteitsstatuut. Onze zorgverleners beschikken over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut.

SVR: Stichting Vrijgevestigden ROMmen verzorgt en beheert de aanlevering van ROM-data door vrijgevestigden. SVR wordt gesteund door beroepsverenigingen en belanghebbende partijen. Link: Stichting vrijgevestigde ROMmen

Wet BIG:  de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. De Gezondheidszorgpsycholoog, de Psychotherapeut en de Klinisch Psycholoog zijn opgenomen in het BIG-register.